செய்திகள் அனுப்ப....

அன்பான வாசகர்களே, உங்கள் பிரதேசங்களில் நடக்கும் செய்திகளையும், மற்றும் நீங்கள் செய்தியாளராயின் உங்களிடத்தில் இருக்கும் செய்திகளை ஈழநிலா செய்தித் தளத்தில் பிரசுரிக்க எமது மின்னஞ்சல் வழியாக அனுப்பி வைக்கவும். மின்னஞ்சல் அனுப்பும் போது உங்கள் பெயர், நாடு, தொலைபேசி என்பவற்றை குறிப்பிட மறக்க வேண்டாம். மின்னஞ்சல். 


செய்திகளை அனுப்பி வைக்க கீழேயுள்ள படிவத்தை பாவிக்கவும்:

First Name: Last Name:
Country:
Email:
File Upload
Headlines:
News: *